Arbatpinigių mokėjimo taisyklės ir sąlygos

Pagrindinės sąlygos

„GlobalTips Europe“, UAB, Lietuvoje įsteigta įmonė, juridinio asmens kodas 305942984, buveinės adresas Lvovo g. 25-104, LT-09320 Vilnius, Lietuva, tel. +48 575 805 406, el. paštas support@globaltips.io („Įmonė“ arba „GlobalTips“) sukūrė Programėlę GlobalTips („Programa“) ir internetinį mokėjimo puslapį (kartu tiek Programėlė, tiek svetainė vadinama „Platforma“), leidžiantį klientui palikti arbatpinigių per „GlobalTips“ paslaugą („Paslauga“), nuskaitant QR kodą.

Siekdami paaiškinti, kaip naudotis mūsų Platforma, parengėme šias Sąlygas (toliau – Sąlygos). Šios Sąlygos reglamentuoja Platformos naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant, viso turinio, pvz., teksto, informacijos, vaizdų ir garso, naudojimą ir paslaugų rinkinį, integruotus įrankius, programas, programinę įrangą, pagalbininkus ir kitus susijusius elementus, kurie sudaro Platformos dalis.

Atidžiai perskaitykite jas prieš naudodami mūsų platformą, nes šiose sąlygose aprašytos teisės ir įsipareigojimai, susiję su platforma, ir sudaro teisinę sutartį tarp Jūsų ir “Globaltips”.

Šios Sąlygos taikomos arbatpinigių mokėtojui (toliau – „vartotojas“).

Spustelėję mygtuką “Palikti arbatpinigių“, sutinkate su Platformos sąlygomis. Jei nesutinkate su bet kuria Platformos Sąlygų dalymi arba mūsų privatumo politika (pridėta kaip atskiras dokumentas), nenuskaitykite QR kodo ir nenaudokite Platformos jokiu kitu būdu.

Ši Platforma skirta naudoti verslo vadovui ir jo darbuotojams, teikiantiems paslaugas klientams ir gaunantiems arbatpinigių.

Naudodamasis šia paslauga, patvirtinu, kad pasiekiau teisėtą amžių, atsižvelgiant į šalies, kurioje man teikiama paslauga, teisės aktus.

Platforma leidžia arbatpinigių mokėtojui:


1. Aptarnavimas

Paslauga, kuriai taikomos šios Sąlygos, suteikia galimybę palikti arbatpinigių verslo (pvz., restorano, viešbučio, degalinės ir pan.), kuriame lankėtės, darbuotojams. Nuskaitę QR kodą, esantį verslo vietoje, galite pasiekti Platformą. Arbatpinigių mokėjimus galite atlikti naudodami vieną iš šių parinkčių: banko kortelė, ApplePay arba GooglePay.

ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD “GLOBALTIPS” UŽ NAUDOJIMĄSI PASLAUGA IMA PASLAUGOS MOKESTĮ. PASLAUGOS MOKESTIS MATOMAS ATLIEKANT MOKĖJIMĄ. “GLOBALTIPS” TAIP PAT PASILIEKA TEISĘ PERŽIŪRĖTI IR PAKEISTI TAIKOMUS MOKESČIUS. PRIEŠ ATLIKDAMI MOKĖJIMĄ, ATIDŽIAI PERŽIŪRĖKITE PATEIKTĄ INFORMACIJĄ, IR GALUTINĘ SUMĄ, TAIP PAT TAIKOMUS MOKESČIUS.

2. Licencija

Atsižvelgiant į šias Sąlygas, „GlobalTips“ suteikia jums ribotą, neišskirtinę, neperleidžiamą licenciją turėti prieigą ir naudoti Paslaugą tik asmeniniam naudojimui. Jūs negalite nuomoti, išnuomoti, parduoti, sublicencijuoti, priskirti, išardyti, keisti, skolinti, platinti, eksportuoti ar perduoti arba leisti kitiems naudotis Paslauga, technologija ar kita informacija, įskaitant bet kokią spausdintą medžiagą, išvestinius produktus ar kitaip jos keisti. Ši licencija bus automatiškai nutraukta, jei nesilaikysite šių Sąlygų. Jūs negalite naudotis Paslauga, jei pažeidžiate galiojančius įstatymus ar reglamentus. Sutinkate, kad jokiu būdu nesinaudosite Paslauga, pažeisdami Europos Sąjungos ar bet kurios kitos jurisdikcijos įstatymų.

3. Prieiga

Kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, jums reikia prieigos prie interneto tiesiogiai arba per įrenginius, kurie pasiekia internetinį turinį, ir tokia prieiga gali būti nepasiekiama, jei neturite interneto ryšio arba jūsų įrenginys negali prisijungti prie mūsų serverių dėl bet kokios priežasties. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad naudojantis internetu tam, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis, jums gali būti taikomi mokesčiai iš belaidžio ryšio operatoriaus, interneto paslaugų teikėjo ar kito interneto prieigos būdo, atsižvelgiant į jūsų sutartį arba planą su paslaugų teikėju. Jūs pripažįstate, kad už bet kokius tokius mokesčius ar bet kokius su tokia prieiga susijusius paslaugų mokesčius atsakysite tik jūs. Be to, patys turite įsigyti visą įrangą, reikalingą tokiam ryšiui internetu užmegzti.

4. Atsisakymas ir įspėjimas

Šioje Paslaugoje gali būti naudojama arba pateikiama informacija, gauta iš trečiųjų šalių. „GlobalTips“ ir atitinkami jos licencijų išdavėjai, autoriai, redaktoriai, recenzentai, bendraautoriai ir leidėjai, kiek leidžia taikytini įstatymai, nėra atsakingi už klaidas ar praleidimus arba už bet kokias pasekmes, susijusias su čia minima Paslauga, ir nesuteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, atsižvelgiant į Paslaugos turinio išsamumą, naudingumą ar tikslumą. Už šios informacijos taikymą konkrečioje situacijoje atsako licencijos turėtojas. GlobalTips nepatvirtina ir neatsako už turinio tikslumą.

5. Duomenų apdorojimas

Atsižvelgiant į kitas Privatumo politikos sąlygas (pridėtas kaip atskiras dokumentas), naudodamasis Platforma, vartotojas patvirtina, kad žino, kad „GlobalTips“ ar kiti „GlobalTips“ darbuotojai gali apdoroti techninius duomenis ir susijusią informaciją apie įrenginį, sistemą ir Platformos programinę įranga, kuri periodiškai renkama siekiant palengvinti programinės įrangos atnaujinimų, palaikymo ir kitų su Platforma susijusių paslaugų teikimą vartotojui. „GlobalTips“ bei „GlobalTips“ darbuotojai gali rinkti ir (arba) naudoti informaciją, identifikuojančią vartotoją, jei jis (ji) nusprendžia pateikti tokią informaciją „GlobalTips“ arba „GlobalTips“ dirbantiems asmenims (pvz., naudojant Platformos grįžtamojo ryšio funkciją), arba kitaip pateikti sutikimą tokiam naudojimui, jei to reikalauja įstatymas ar teisinis procesas.

6. Pokyčiai ir palaikymas

Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, GlobalTips: (i) neprivalo teikti Paslaugų jums ar bet kuriam kitam vartotojui, (ii) gali bet kada pakeisti Paslaugos formą ir pobūdį, apie tai iš anksto neįspėjus, (iii) neprisiims jokios atsakomybės prieš jus ar prieš bet kurią trečiają šalį už bet kokį Paslaugos gedimą, (iv) gali bet kada nutraukti šios Paslaugos teikimą, apie tai jus iš anksto įspėjus arba neįspėjus. „GlobalTips“ savo nuožiūra gali retkarčiais keisti Paslaugą. Kol naudojatės Paslauga, Jūs sutinkate, kad būsite saistomi šios Sutarties versijos, kuri galioja tol, kol naudojatės šia paslauga.

7. Nuorodos

Paslaugoje „GlobalTips“ gali pateikti nuorodas į kitas interneto svetaines arba išteklius (kiekviena „susieta svetainė“). Kiek tai leidžia taikytini įstatymai, GlobalTips nepatvirtina ir nėra atsakinga už jokius duomenis, programinę įrangą ar kitą turinį, pasiekiamą ne GlobalTips svetainėse ar šaltiniuose, ir jūs pripažįstate ir sutinkate, kad GlobalTips nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su tokių duomenų, programinės įrangos ar kito turinio naudojimu arba pasitikėjimu jais. Jūs privalote priimti nepriklausomą sprendimą dėl sąveikos su bet kuria susieta svetaine ir susipažinti su jų sąlygomis bei privatumo politika. Kiek leidžia taikytini įstatymai, „GlobalTips“ nėra atsakinga už jokią žalą ar nuostolius, kurie gali atsirasti dėl jūsų registracijos bet kurioje susietoje svetainėje ir naudojimosi ja.

8. Garantijų atsisakymas

Jūs suprantate ir sutinkate, kad Paslauga tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, teikiama „Tokia, kokia yra“. Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, „GlobalTips“ nedaro jokių garantijų, kad Paslauga atitiks Jūsų reikalavimus, arba kad Paslauga bus naudojama nepertraukiamai, laiku, saugiai arba be klaidų; „GlobalTips“ taip pat nesuteikia jokių garantijų dėl rezultatų, kuriuos galima gauti naudojantis Paslauga, neatsako už jos tikslumą ar patikimumą bei neprisiima rizikos dėl bet kokios informacijos, gautos naudojantis Paslauga, ir neužtikrina, kad bet kokie Paslaugos trūkumai bus pašalinti, pataisyti. Kiek tai leidžia taikytini įstatymai, GlobalTips ir jos tiekėjai atsisako bet kokių garantijų, tiek aiškių, tiek numanomų, tiek įstatyminių, susijusių su Paslauga, įskaitant bet kokias numanomas nuosavybės, tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui ar paslaugų nepažeidimo garantijas, trečiųjų šalių teisių.

9. Atsakomybės ribojimas

Jūs suprantate ir sutinkate, kad „GlobalTips“ ir atitinkami jos licencijų išdavėjai, kiek tai leidžia taikytini įstatymai, nėra atsakingi už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią, pasekminę ar pavyzdinę žalą, kad ir kokia būtų priežastis, ir pagal bet kokią atsakomybės kategoriją, ir net jei būtų informuota apie tokios žalos galimybę, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą dėl asmens sužalojimo, prarastų duomenų, prarasto pelno arba verslo pertrūkimo, atsirandančio dėl: (i) jūsų naudojimosi Paslauga; ii) pakaitinių duomenų, informacijos ar programinės įrangos įsigijimo išlaidų; (iii) neteisėtos prieigos prie jūsų paskyros ar duomenų arba jų pakeitimo; (iv) Paslaugų naudojimo pažeidžiant Sąlygas; arba (v) bet kokio kito klausimo, susijusio su Paslauga ar jos naudojimu. Be to, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai,šiose Sąlygose (įskaitant, be apribojimų, privatumo politiką) nėra nuostatų, kurios:

(i)  apriboja arba siekia apriboti arba atleisti mus ar bet kurį kitą asmenį ar subjektą nuo bet kokios atsakomybės (įskaitant, bet neapsiribojant, už bet kokius nuostolius, tiesiogiai ar netiesiogiai priskirtinus mūsų arba bet kurio kito asmens, veikiančio mūsų naudai arba kontroliuojamo asmens, didelio aplaidumo ar tyčinio įsipareigojimų nevykdymo) tiek, kiek taikytina teisė neleidžia tokio apribojimo ar išimties;

(ii)  reikalauja, kad prisiimtumėte riziką arba atsakomybę už tokio pobūdžio įsipareigojimus ar nuostolius, jei pagal taikomus įstatymus, tokios rizikos ar atsakomybės prisiimti neleidžiama; arba

(iii)  riboja arba atmeta bet kokias garantijas ar įsipareigojimus, numatytus šiuose Sąlygose bei vartotojų apsaugos teisės aktuose, ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ar jam lygiaverčiuose dokumentuose (tiek, kiek jie taikomi), arba tiek, kiek taikomi įstatymai neleidžia jų apriboti arba neįtraukti.

10. Žalos atlyginimas

Kiek leidžia taikytini įstatymai, sutinkate atlyginti žalą, ginti ir saugoti GlobalTips, atitinkamus jos pareigūnus, darbuotojus ir tiekėjus nuo bet kokių trečiosios šalies pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, dėl pažeidimų, tariamai kylančių dėl jūsų naudojimosi Programa arba bet kokio šių Sąlygų pažeidimo ar bet kokių kito asmens teisių pažeidimo.

11. Nutraukimas

Licencija galioja tol, kol ją nutrauksite jūs arba „GlobalTips“, o tai gali būti padaryta bet kuriuo metu. Nutraukus licenciją, jūs nustosite visiškai naudotis Paslauga. „GlobalTips“ gali nedelsiant sustabdyti jūsų teises pagal šią licenciją, jei nesilaikysite bet kurios (-ių) šių Sąlygų (-ių).

12. Nuosavybės teisės

Jūs pripažįstate, kad:

(a) Paslaugoje yra nuosavybės teise priklausančios ir konfidencialios informacijos, kurią saugo atitinkami intelektinės nuosavybės ir kiti įstatymai, ir

(b)  „GlobalTips“ ir (arba) trečiosios šalys turi visas teises, nuosavybės teises ir interesus į Paslaugą ir programinę įrangą, teikiamą per Paslaugą arba kartu su ja, įskaitant, neapsiribojant, visas intelektinės nuosavybės teises į ją ir jas. „Intelektinės nuosavybės teisės“ reiškia bet kokias ir visas teises, egzistuojančias pagal patentų įstatymą, autorių teisių įstatymą, komercinių paslapčių įstatymą, prekių ženklų įstatymą, nesąžiningos konkurencijos įstatymą ir bet kokias ir visas kitas nuosavybės teises, taip pat bet kokias ir visas paraiškas, atnaujinimus, pratęsimus, ir jų atnaujinimus, galiojančius dabar arba vėliau visame pasaulyje. Jūs sutinkate, kad nekopijuosite ir neleisite jokiai trečiajai šaliai (i) kopijuoti, parduoti, licencijuoti, platinti, perduoti, modifikuoti, pritaikyti, versti, kurti išvestinių darbų, nedekompiliuoti, apgręžti, išardyti ar kitaip bandyti iš Programos gauti šaltinio kodą ar algoritmus, nebent būtų leidžiama kitaip, (ii) imtis bet kokių veiksmų, kurie apeitų arba pažeistų saugos ar turinio naudojimo taisykles, teikiamas, įdiegtas ar vykdomas naudojant bet kokią funkciją (įskaitant, bet neapsiribojant, skaitmeninių teisių valdymo funkciją), esantčią Programoje, (iii) naudoti Programą turiniui pasiekti, kopijuoti, perkelti, perkoduoti ar pakartotinai perduoti, pažeidžiant bet kokius įstatymus ar trečiųjų šalių teises, arba (iv) pašalinti, užmaskuoti arba pakeisti „GlobalTips“ arba bet kurios trečiosios šalies pranešimus apie autorių teises, prekių ženklus ar kitus nuosavybės teisių pranešimus, pasiekiamus kartu su paslauga arba per ją. Visų prekių ženklų nuosavybės teisės ir su jais susijusi gera valia išlieka „GlobalTips“, o licencijuotų prekių ženklų atveju – licencijos išdavėjui.

13. Perleidimas

Jūs negalite perleisti ar perduoti savo teisių pagal šią Sutartį be išankstinio rašytinio GlobalTips sutikimo. „GlobalTips“ gali be jūsų sutikimo perleisti visas teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį dukterinei įmonei ar perėmėjui visą arba didelę jos verslo ir turto dalį, su sąlyga, kad tai nepakenks jūsų interesams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ši Sutartis bus aktuali ir bus privaloma šalių teisių perėmėjams ir leidžiamiems patikėtiniams. Bet koks pavedimas, prieštaraujantis šiam skyriui, yra laikomas neaktualiu.

14. Kliento sutartis

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate teisiškai įpareigoti šios Sutarties, kai pasiekiate ir (arba) naudojate paslaugą.

15. Aktuali teisė ir jurisdikcija

Šios Sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Bet koks ieškinys ar procesas, kylantis iš šių Sąlygų ar su jais suteiktų teisių ar su jais susijusių teisių, bus iškeliamas išimtinai Vilniaus, Lietuvos teismuose ir, jei tai leidžia taikytini įstatymai, kiekviena šalis neatšaukiamai paklūsta išimtinei tokių sąlygų jurisdikcijai.

16. Force majeure

GlobalTips neatsako už vėlavimą atlikti savo pareigas, įsipareigojimus ar atsakomybę dėl nenugalimos jėgos. Force majeure kliūtis yra nenumatytas įvykis, įvykęs po užsakymų priėmimo ir kurio GlobalTips pagrįstai nekontroliuoja, pavyzdžiui, streikai, blokada, karas, mobilizacija, stichinė nelaimė, vyriausybės atsisakymas išduoti licenciją arba kitos valdžios institucijų nuostatos ar apribojimai, interneto paslaugų gedimai, vėlavimai ar pasiekiamumo problemos (įskaitant prastovą ar paslaugos gedimus) arba bet kuri kita panaši priežastis, kurios GlobalTips nekontroliuoja.