Regulamin dla osób zostawiających napiwki

Ważne postanowienia

Spółka GlobalTips Europe, UAB z siedzibą na Litwie, kod podmiotu prawnego 305942984, zarejestrowana przy ul. Lviv 25-104, LT-09320 Wilno, Litwa, numer telefonu +48 575 805 406, adres e-mail support@globaltips.io (zwana dalej „Spółką” lub „GlobalTips”) opracowała Aplikację GlobalTips (zwaną dalej „Aplikacją”) i stronę płatności internetowych (dalej Aplikacja i strona zwane łącznie „Platformą”), które pozwalają klientom zostawiać bezgotówkowe napiwki z wykorzystaniem usługi GlobalTips (zwanej dalej „Usługą”) wymagającej zeskanowania kodu QR.

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) wyjaśnia, jak korzystać z naszej Platformy. Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z Platformy, włączając m.in. korzystanie ze wszystkich treści, takich jak tekst, informacje, zdjęcia i materiały audio oraz pakiet usług, zintegrowane narzędzia, programy, oprogramowanie, pomoc i inne powiązane komponenty, które stanowią część Platformy.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z naszej Platformy, ponieważ NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY I STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A GLOBALTIPS.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do osób zostawiających napiwki (zwanych dalej „Użytkownikami”).

Kliknięcie przycisku „Zostaw napiwek” oznacza akceptację Regulaminu Platformy przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu Platformy i/lub naszej Polityki prywatności (załączonej jako oddzielny dokument), prosimy o nieskanowanie kodu QR i zaprzestanie korzystania z Platformy.

Platforma przeznaczona jest dla administratorów przedsiębiorstw i ich pracowników, którzy świadczą usługi na rzecz klientów i mogą otrzymywać napiwki.

Korzystając z tej usługi, potwierdzam, że osiągnąłem/ałem pełnoletność zgodnie z prawem kraju, w którym usługa jest mi świadczona.

Platforma pozwala osobom zostawiającym napiwki na:


1. Usługa

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Usługa pozwala zostawić pracownikom (np. restauracji, hotelu, stacji benzynowej itp.) napiwek bezgotówkowy. Po zeskanowaniu kodu QR dostępnego w miejscu działalności Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy. Napiwki można zostawiać, korzystając z jednej z opcji: karty płatniczej, ApplePay lub GooglePay.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE GLOBALTIPS POBIERA OPŁATĘ SERWISOWĄ OD OSOBY ZOSTAWIAJĄCEJ NAPIWEK ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ USŁUGI. WYSOKOŚĆ OPŁATY SERWISOWEJ BĘDZIE WIDOCZNA PO DOKONANIU PŁATNOŚCI. GLOBALTIPS MOŻE OKRESOWO WERYFIKOWAĆ I ZMIENIAĆ WYSOKOŚĆ OPŁATY SERWISOWEJ. PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYSOKOŚĆ NAPIWKU I OBOWIĄZUJĄCYCH OPŁAT. WYSTAWCA KARTY PŁATNICZEJ LUB BANK MOGĄ NALICZAĆ OPŁATY – W ZALEŻNOŚCI OD UMOWY LUB


2. Licencja

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu GlobalTips udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu licencji w zakresie dostępu i korzystania z Usługi wyłącznie na użytek prywatny. Użytkownik nie może wypożyczać, dzierżawić, sprzedawać, udzielać sublicencji, przypisywać, demontować, modyfikować, pożyczać, rozprowadzać, eksportować, przenosić Usługi ani zezwalać innym na korzystanie z Usługi, technologii lub innych informacji, włączając wszelkie materiały drukowane, elementy pochodne Usługi ani w inny sposób jej modyfikować. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może korzystać z Usługi z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usługi z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej lub dowolnego innego kraju.


3. Dostęp

Aby skorzystać z naszej Usługi, konieczny jest dostęp do sieci www – bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzeń z dostępem do treści internetowych. Dostęp może nie być możliwy, jeżeli Użytkownik nie ma połączenia z Internetem lub urządzenie z dowolnego powodu nie może połączyć się z naszymi serwerami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z Internetu w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi może wiązać się z opłatami na rzecz operatora sieci bezprzewodowej, dostawcy usług internetowych lub innej metody dostępu do Internetu, w zależności od umowy lub planu z dostawcą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie takich opłat lub innych opłat za usługi związane z uzyskaniem dostępu. Ponadto Użytkownik musi zapewnić wszelkie urządzenia niezbędne do nawiązania połączenia z siecią www. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usługi zgodnie ze wszystkimi wymogami operatora sieci bezprzewodowej, dostawcy usług internetowych lub innej metody dostępu do Internetu.


4. Wyłączenie odpowiedzialności i zawiadomienie

Usługa może zawierać, wykorzystywać lub prezentować informacje pochodzące z zewnętrznych źródeł. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa GlobalTips ani odnośni licencjodawcy, autorzy, redaktorzy, weryfikatorzy, współpracownicy czy wydawcy Spółki nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w zakresie informacji zawartych w Usłudze ani konsekwencje korzystania z nich; nie udzielają też żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych w odniesieniu do kompletności, przydatności lub dokładności treści Usługi. Zastosowanie powyższych informacji w konkretnej sytuacji pozostaje w gestii licencjobiorcy. GlobalTips nie wspiera ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność treści


5. Przetwarzanie danych

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Polityki prywatności (załączonej jako oddzielny dokument), korzystając z Platformy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że GlobalTips i inne podmioty pracujące dla GlobalTips mogą przetwarzać dane techniczne i powiązane informacje dotyczące urządzenia, systemu i oprogramowania Platformy, które są gromadzone okresowo w celu umożliwienia dostarczenia Użytkownikowi aktualizacji oprogramowania, wsparcia i innych usług (jeżeli istnieją) związanych z Platformą. GlobalTips i inne podmioty pracujące dla GlobalTips mogą gromadzić i/lub wykorzystywać informacje, które umożliwiają identyfikację Użytkownika, jeżeli zdecyduje się on przekazać takie informacje GlobalTips lub podmiotom pracującym dla GlobalTips (np. przez skorzystanie z funkcji wystawienia opinii na Platformie), w inny sposób udzieli zezwolenia na takie wykorzystanie lub jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa lub w związku z procesem sądowym.


6. Zmiany i wsparcie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, spółka GlobalTips: (i) nie będzie miała obowiązku świadczenia Usługi na rzecz żadnego Użytkownika; (ii) w dowolnym momencie może zmienić formę i charakter Usługi – za powiadomieniem Użytkownika lub bez powiadomienia; (iii) nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej z tytułu awarii Usługi; (iv) w dowolnym momencie może zaprzestać świadczenia Usługi za powiadomieniem Użytkownika lub bez powiadomienia. GlobalTips może według własnego uznania okresowo wprowadzać zmiany w zakresie Usługi. W zakresie, w jakim Użytkownik zdecyduje się korzystać z takiej Usługi, przyjmuje on do wiadomości, że będzie związany wersją niniejszej Umowy obowiązującej w dacie korzystania z takiej Usługi.


7. Odnośniki

GlobalTips może zamieszczać w Usłudze odnośniki do innych witryn lub zasobów internetowych (każde z nich zwane dalej „Stroną powiązaną”). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa GlobalTips nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne dane, oprogramowanie i inne treści dostępne na stronach lub w zasobach niebędących własnością GlobalTips, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że GlobalTips nie ponosi odpowiedzialności – bezpośrednio ani pośrednio – za jakiekolwiek szkody lub straty w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich danych, oprogramowaniu lub innych treściach. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania własnej, niezależnej oceny dotyczącej interakcji ze Stronami powiązanymi oraz zapoznania się z obowiązującymi na nich regulaminem i polityką prywatności. W zakresie, w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, GlobalTips nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wynikać z rejestracji na Stronie powiązanej lub korzystania z niej.


8. Wyłączenie gwarancji

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługa – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa – jest udostępniania w formie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, GlobalTips nie udziela żadnych gwarancji, że Usługa spełni wymagania Użytkownika ani że korzystanie z Usługi będzie nieprzerwane, zapewniane terminowo, bezpieczne i wolne od błędów; GlobalTips nie udziela również żadnych gwarancji w odniesieniu do rezultatów, jakie można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, ani dokładności czy rzetelności korzystania z Usługi, dokładności czy rzetelności informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługi, ani naprawy ewentualnych wad Usługi. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, GlobalTips i jej dostawcy niniejszym wyłączają wszelkie gwarancje, wyraźne, dorozumiane lub ustawowe, dotyczące Usługi, włączając wszelkie dorozumiane gwarancje w zakresie tytułu własności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie materiały lub dane uzyskane w wyniku korzystania z Usługi są udostępniane według uznania i na ryzyko Użytkownika oraz że Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu Użytkownika lub systemu operacyjnego, lub utratę danych wynikającą z pobrania takich treści lub materiałów.


9. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa GlobalTips ani jej odnośni licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu żadnych bezpośrednich, pośrednich, szczególnych lub wynikowych szkód ani odszkodowania z nawiązką, bez względu na sposób ich powstania i teorię odpowiedzialności, nawet jeżeli zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód, włączając m.in. odszkodowanie w przypadku obrażeń ciała, utraty danych, utraty zysków lub przerwy w działalności wynikających lub związanych z: (i) korzystaniem przez Użytkownika z Usługi; (ii) kosztami pozyskania zastępczych danych, informacji lub oprogramowania; (iii) nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją przesyłu lub danych Użytkownika; (iv) korzystaniem z Usługi z naruszeniem Regulaminu; lub (v) innymi kwestiami dotyczącymi Usługi lub korzystania z niej. Ponadto, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje dotyczące wykorzystania Usługi w zakresie wprowadzania, przechowywania i/lub przesyłania danych osobowych.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu (włączając m.in. Politykę prywatności):

(i) nie ogranicza ani nie zwalnia – ani nie ma na celu ograniczenia ani zwolnienia – nas ani żadnej innej osoby z odpowiedzialności (włączając m.in. odpowiedzialność z tytułu strat bezpośrednio lub pośrednio przypisywanych rażącemu zaniedbaniu lub umyślnemu zaniechaniu naszemu lub dowolnej innej osoby działającej dla nas lub przez nas kontrolowanej) w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na takie ograniczenie lub zwolnienie;

(ii) nie wymaga od Użytkownika przyjęcia ryzyka ani odpowiedzialności z tytułu danego rodzaju odpowiedzialności lub straty, w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na przyjęcie ryzyka lub odpowiedzialności; lub

(iii) nie ogranicza ani nie wyłącza wszelkich gwarancji lub zobowiązań, które są dorozumiane w niniejszym Regulaminie na mocy ustaw o ochronie konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE lub jego odpowiednika (w zakresie, w jakim obowiązuje) lub w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na ich ograniczenie lub wyłączenie.


10. Zwolnienie z odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i zwolnić z odpowiedzialności GlobalTips, kadrę zarządzającą, pracowników i dostawców Spółki z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, włączając zasadne honoraria adwokackie, wnoszonych przez strony trzecie w związku z korzystaniem z Aplikacji, dowolnym naruszeniem niniejszego Regulaminu lub naruszeniem jakichkolwiek praw innych osób, lub rzekomo z nich wynikających.


11. Wypowiedzenie

Licencja obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub GlobalTips, co może nastąpić w dowolnym momencie. Po złożeniu wypowiedzenia Użytkownik zobowiązany jest całkowicie zaprzestać korzystania z Usługi. GlobalTips może bezzwłocznie unieważnić prawa przysługujące Użytkownikowi na mocy licencji, jeżeli Użytkownik nie będzie przestrzegać dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu.


12. Prawa własności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) Usługa zawiera informacje zastrzeżone i poufne, które są objęte ochroną na mocy obowiązujących przepisów prawa własności intelektualnej i innych przepisów; oraz (b) GlobalTips i/lub strony trzecie posiadają i zachowują wszelkie prawa, tytuły własności i udziały do Usługi oraz oprogramowania udostępnianego za jej pośrednictwem lub w związku z nią; włączając m.in. wszelkie prawa własności intelektualnej do nich i z nimi związanych. „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa istniejące okresowo na mocy przepisów prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa dotyczącego tajemnicy handlowej, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji i wszelkich innych praw własności, a także wszelkich aplikacji, ich odnowienia, przedłużenia i przywrócenia, obowiązujących obecnie lub w przyszłości na całym świecie. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie i nie zezwoli żadnej stronie trzeciej (i) kopiować, sprzedawać, udzielać licencji, rozpowszechniać, przekazywać, modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, tworzyć pochodnych, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, demontować ani w inny sposób podejmować prób pozyskania kodu źródłowego lub algorytmów z Aplikacji, chyba że będzie to inaczej dozwolone; (ii) podejmować działań mających na celu obejście lub złamanie zasad bezpieczeństwa lub zasad korzystania z treści przewidzianych, wdrożonych lub egzekwowanych przez dowolną funkcjonalność (włączając m.in. funkcjonalność zarządzania prawami cyfrowymi) zawartą w Aplikacji; (iii) korzystać z Aplikacji w celu uzyskiwania dostępu do treści, jej kopiowania, przekazywania, przekodowania lub ponownego przesyłania z naruszeniem prawa lub praw stron trzecich; lub (iv) usuwać, ukrywać lub modyfikować informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności GlobalTips lub stron trzecich, które są zawarte lub dostępne w Aplikacji, w związku z nią lub za jej pośrednictwem. Właścicielem wszystkich znaków towarowych i wartości firmy z nimi związanej jest GlobalTips, a w przypadku licencjonowanych znaków towarowych – ich licencjodawca.


13. Cesja

Użytkownik nie ma prawa scedować ani przenieść praw przysługujących Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody GlobalTips. GlobalTips może scedować wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy na spółkę zależną, stowarzyszoną lub następcę prawnego całości lub istotnej części swojej działalności gospodarczej i aktywów bez zgody Użytkownika, pod warunkiem, że nie będzie to ze szkodą dla Użytkownika. Z zastrzeżeniem powyższego niniejsza Umowa będzie działać na korzyść i będzie wiążąca dla następców prawnych i dopuszczonych cesjonariuszy stron. Wszelkie cesje niezgodne z tym punktem będą nieważne.


14. Umowa z klientem

Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jest prawnie związany niniejszą Umową w momencie uzyskiwania dostępu do Usługi i/lub korzystania z niej.


15. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin regulują przepisy prawa Republiki Litwy i będzie on zgodnie z nimi interpretowany. Wszelkie pozwy, powództwa lub postępowania wynikające z niniejszego Regulaminu lub praw przyznanych na jego mocy będą prowadzone wyłącznie w sądach w Wilnie, na Litwie oraz – jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa – każda ze stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji takich sądów w zakresie każdego z takich pozwów, powództw lub postępowań.


16. Siła wyższa

GlobalTips nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w wykonaniu swoich obowiązków, zobowiązań i powinności wynikających z niniejszego dokumentu, spowodowanych działaniem siły wyższej. Przeszkoda spowodowana siłą wyższą jest to nieprzewidziane zdarzenie, które następuje po przyjęciu zamówienia i pozostaje poza zasadną kontrolą GlobalTips, takie jak strajki, blokady, wojna, mobilizacja, klęski żywiołowe, odmowa przyznania licencji przez rząd lub inne postanowienia lub ograniczenia ze strony władz, awarie usług internetowych, opóźnienia lub problemy z dostępnością (włączając przestoje lub przerwy w świadczeniu usług) lub inne podobne lub odmienne przyczyny pozostające poza kontrolą GlobalTips.