Regulamin dla pracowników obsługi

Ważne postanowienia

Spółka GlobalTips Europe, UAB z siedzibą na Litwie, kod podmiotu prawnego 305942984, zarejestrowana przy ul. Lviv 25-104, LT-09320 Wilno, Litwa, numer telefonu +48 575 805 406, adres e-mail clients@globaltips.io (zwana dalej „Spółką” lub „GlobalTips”) opracowała Aplikację GlobalTips (zwaną dalej „Aplikacją”) i witrynę internetową (dalej Aplikacja i witryna zwane łącznie „Platformą”), które pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom otrzymywać od gości bezgotówkowe napiwki z wykorzystaniem usługi GlobalTips (zwanej dalej „Usługą”).

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) wyjaśnia, jak korzystać z naszej Platformy. Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z Platformy, włączając m.in. korzystanie ze wszystkich treści, takich jak tekst, informacje, zdjęcia i materiały audio oraz pakiet usług, zintegrowane narzędzia, programy, oprogramowanie, pomoc i inne powiązane komponenty, które stanowią część Platformy.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z naszej Platformy, ponieważ NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY I STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A GLOBALTIPS.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do: (i) właściciela/administratora przedsiębiorstwa oraz (ii) pracownika (np. kelnera, konsjerża, kierowcy, gospodarza itp.). Przedsiębiorstwo i pracownik są łącznie zwani dalej „Użytkownikiem”.

Kliknięcie przycisku „Akceptuję Politykę prywatności i Regulamin” oznacza akceptację Regulaminu Platformy przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu Platformy lub naszej Polityki prywatności (załączonej jako oddzielny dokument), prosimy o zaprzestanie korzystania z Platformy i usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia.

Platforma przeznaczona jest dla osób fizycznych lub administratorów przedsiębiorstw i ich pracowników, którzy świadczą usługi na rzecz klientów i mogą otrzymywać napiwki.

Platforma pozwala administratorom przedsiębiorstw na:
Platforma pozwala osobom fizycznym lub pracownikom administratora przedsiębiorstwa na:


1. Usługa.

Aby skorzystać z naszej Usługi:

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Usługa pozwala na otrzymywanie napiwków bezgotówkowych. Po skorzystaniu przez gościa z Usługi i pozostawieniu napiwku, osoba fizyczna lub pracownik administratora przedsiębiorstwa otrzymuje środki na koncie Stripe. Po otrzymaniu płatności pracownik może zdecydować o rozdzieleniu otrzymanego napiwku między członków grupy, którzy mają konto GlobalTips. Otrzymane środki mogą też zostać przelane na rachunek bankowy pracownika.


2. Opłaty i podatki.

Opłata za usługi GlobalTips może być naliczana zarówno od osoby dającej napiwek, jak i od podmiotu gospodarczego, co obejmuje administratora biznesu lub jego pracowników. Możesz również ponieść opłaty bankowe za otrzymanie płatności od GlobalTips, w zależności od planu z dostawcą usług bankowych.

Dodatkowo do powyższych opłat, może być naliczana miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z niektórych funkcji usług GlobalTips. Koszt tego abonamentu może się różnić, a klienci mogą zobaczyć końcową cenę w linku do subskrypcji dostarczonym przez GlobalTips.

Jeśli chodzi o obowiązki podatkowe, zwróć uwagę, że subskrypcja naszej usługi ma na celu zapewnienie wygodnego narzędzia dla pracowników. Ważne jest zrozumienie, że firma jako podmiot prawny lub administrator biznesu jako osoba fizyczna nie jest odpowiedzialna za zobowiązania podatkowe pracowników. Odpowiedzialność za wszelkie stosowne podatki związane z otrzymanymi napiwkami spoczywa wyłącznie na pracownikach. Radzimy pracownikom skontaktować się z lokalnym urzędem podatkowym, aby uzyskać informacje na temat tego, czy podlegają takim podatkom, warunków płatności i innych istotnych informacji. To odpowiedzialność poszczególnych pracowników, aby upewnić się, że spełniają swoje zobowiązania podatkowe w odpowiednim czasie i sposób.


3. Licencja.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu GlobalTips udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu licencji w zakresie dostępu i korzystania z Platformy. Użytkownik nie może wypożyczać, dzierżawić, sprzedawać, udzielać sublicencji, przypisywać, demontować, modyfikować, pożyczać, rozprowadzać, eksportować, przenosić Platformy ani zezwalać innym na korzystanie z Platformy, technologii lub innych informacji, włączając wszelkie materiały drukowane, elementy pochodne Platformy ani w inny sposób jej modyfikować. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie może korzystać z Platformy, pobierać jej ani eksportować z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie eksportować (również ponownie) Platformy z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej lub dowolnego innego kraju.


4. Dostęp

Aby korzystać z naszej Platformy, należy się zarejestrować. Konieczny jest dostęp do sieci www – bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzeń z dostępem do treści internetowych. Dostęp może nie być możliwy, jeżeli Użytkownik nie ma połączenia z Internetem lub urządzenie z dowolnego powodu nie może połączyć się z naszymi serwerami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z Internetu w celu uzyskania dostępu do naszej Platformy może wiązać się z opłatami na rzecz operatora sieci bezprzewodowej, dostawcy usług internetowych lub innej metody dostępu do Internetu, w zależności od umowy lub planu z dostawcą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie takich opłat lub innych opłat za usługi związane z uzyskaniem dostępu. Ponadto Użytkownik musi zapewnić wszelkie urządzenia niezbędne do nawiązania połączenia z siecią www. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Platformy zgodnie ze wszystkimi wymogami operatora sieci bezprzewodowej, dostawcy usług internetowych lub innej metody dostępu do Internetu.


5. Wyłączenie odpowiedzialności i zawiadomienie.

Platforma może zawierać, wykorzystywać lub prezentować informacje pochodzące z zewnętrznych źródeł. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa GlobalTips ani odnośni pracownicy lub usługodawcy Spółki nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w zakresie informacji zawartych na Platformie ani konsekwencje korzystania z nich; nie udzielają też żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych w odniesieniu do kompletności, przydatności lub dokładności treści Platformy. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa GlobalTips nie składa żadnych oświadczeń w zakresie funkcji Platformy w przypadku korzystania z kolejnych wersji danego systemu operacyjnego, innych systemów operacyjnych lub różnych urządzeń.


6. Przetwarzanie danych.

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Polityki prywatności (załączonej jako oddzielny dokument), korzystając z Platformy Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że GlobalTips i inne podmioty pracujące dla GlobalTips mogą przetwarzać dane techniczne i powiązane informacje dotyczące urządzenia, systemu i oprogramowania Platformy, które są gromadzone okresowo w celu umożliwienia dostarczenia Użytkownikowi aktualizacji oprogramowania, wsparcia i innych usług (jeżeli istnieją) związanych z Platformą. GlobalTips i inne podmioty pracujące dla GlobalTips mogą gromadzić i/lub wykorzystywać informacje, które umożliwiają identyfikację Użytkownika, jeżeli zdecyduje się on przekazać takie informacje GlobalTips lub podmiotom pracującym dla GlobalTips (np. przez skorzystanie z funkcji wystawienia opinii na Platformie), w inny sposób udzieli zezwolenia na takie wykorzystanie lub jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa lub w związku z procesem sądowym.


7. Zmiany i wsparcie.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, spółka GlobalTips: (i) nie będzie miała obowiązku udostępnienia Platformy na rzecz żadnego Użytkownika; (ii) w dowolnym momencie może zmienić formę i charakter Platformy – za powiadomieniem Użytkownika lub bez powiadomienia; (iii) nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej z tytułu awarii Platformy; (iv) w dowolnym momencie może zaprzestać udostępniania Platformy za powiadomieniem Użytkownika lub bez powiadomienia, dając jednak rozsądny czas na wycofanie dostępnych środków.

GlobalTips nie oświadcza ani nie gwarantuje, że wszelkie przyszłe aktualizacje Platformy będą zgodne z wersjami sprzętu, oprogramowania lub Platform (włączając wszelkie przyszłe wersje lub aktualizacje telefonu, tableta, komputera Użytkownika lub ich systemów operacyjnych) lub zapewnią taką samą funkcjonalność, jaką zapewnia obecna wersja Platformy.

Niniejszy Regulamin może zostać przez nas zaktualizowany według naszego uznania. Możemy przesłać Użytkownikowi powiadomienie o takich zmianach w Regulaminie. Użytkownik może zdecydować o akceptacji takich zmian przed ich wprowadzeniem lub zaprzestać korzystania z Platformy.


8. Aktualizacje (ulepszenia, usuwanie usterek, modyfikacje)

GlobalTips może udostępnić Użytkownikowi Platformy – bez konieczności ponoszenia przez niego dodatkowych kosztów – aktualizacje, które obejmują:

8.1. Ulepszenia

Postęp w zakresie usług internetowych wymaga niekiedy dalszego rozwoju usług i dostosowania ich do nowych możliwości technicznych, zmian w zachowaniu i wymaganiach użytkowników lub możliwości rozwoju technicznego środowiska/infrastruktury. W zakresie, w jakim nie będzie to miało negatywnego wpływu na Użytkownika, możemy udostępniać Użytkownikowi Platformy aktualizacje, nowe wersje lub wydania oprogramowania, które zawierają dostosowania techniczne lub dodatkowe usługi, funkcje, odnośniki; możemy integrować dodatkowe (modułowe) usługi lub przeprojektowywać i ponownie kompilować usługi, a także zmieniać nazwę i wygląd Platformy. GlobalTips nie ma obowiązku dostarczania ULEPSZEŃ.

8.2. Usuwanie usterek

GlobalTips będzie udostępniać Użytkownikowi aktualizacje, włączając aktualizacje bezpieczeństwa, które obejmują USUNIĘCIE USTEREK, pozwalające na zapewnienie zgodności Platformy z subiektywnymi lub obiektywnymi wymogami m.in. prawnymi, regulacyjnymi i sądowymi, przez okres, w jakim Platforma ma być udostępniana Użytkownikowi zgodnie z niniejszym Regulaminem. GlobalTips poinformuje Użytkownika o dostępności aktualizacji obejmujących USUNIĘCIE USTEREK oraz o konsekwencjach niezainstalowania takich aktualizacji, a także przekaże Użytkownikowi instrukcje w zakresie ich instalacji.

8.3. Modyfikacje

GlobalTips może udostępnić Użytkownikowi aktualizacje, które obejmują MODYFIKACJE Platformy wychodzące poza zakres niezbędny do utrzymania zgodności Platformy. Dotyczy to w szczególności (częściowego) zaprzestania działania Platformy. GlobalTips może wprowadzić MODYFIKACJE w przypadku i w zakresie, w jakim (a) funkcje Platformy lub jej części nie są już wykorzystywane w stopniu, który uzasadnia ich utrzymywanie i dalsze funkcjonowanie; (b) wymogi (nowe lub zmienione) prawne, regulacyjne lub sądowe wymagałyby dostosowania Platformy, co byłoby niezasadne dla GlobalTips z ekonomicznego punktu widzenia; (c) zmiany warunków technicznych środowiska lub infrastruktury Platformy, które są poza kontrolą GlobalTips i utrudniają utrzymanie i dalsze funkcjonowanie Platformy w stopniu, w jakim byłoby to niezasadne dla GlobalTips z ekonomicznego punktu widzenia. GlobalTips poinformuje Użytkownika o MODYFIKACJACH. W przypadku, w jakim MODYFIKACJE mają negatywny wpływ na dostęp Użytkownika do Platformy lub korzystanie z niej, a taki wpływ nie jest niewielki, do takich informacji zastosowanie mają następujące zasady: GlobalTips poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej z co najmniej cztero- (4) tygodniowym wyprzedzeniem o funkcjach i terminie MODYFIKACJI oraz powiadomi Użytkownika, czy w jego przypadku możliwe jest utrzymanie dostępu do Platformy bez MODYFIKACJI bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub czy Użytkownik ma prawo rozwiązania z nami umowy.


9. Odnośniki.

Na Platformie GlobalTips może zamieszczać odnośniki do innych witryn lub zasobów internetowych (każde z nich zwane dalej „Stroną powiązaną”). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa GlobalTips nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne dane, oprogramowanie i inne treści dostępne na stronach lub w zasobach niebędących własnością GlobalTips, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że GlobalTips nie ponosi odpowiedzialności – bezpośrednio ani pośrednio – za jakiekolwiek szkody lub straty w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich danych, oprogramowaniu lub innych treściach. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania własnej, niezależnej oceny dotyczącej interakcji ze Stronami powiązanymi oraz zapoznania się z obowiązującymi na nich regulaminem i polityką prywatności. W zakresie, w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa, GlobalTips nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wynikać z rejestracji na Stronie powiązanej lub korzystania z niej.


10. Wyłączenie gwarancji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Platforma – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa – jest udostępniania w formie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa GlobalTips nie udziela żadnych gwarancji, że Platforma spełni wymagania Użytkownika ani że korzystanie z Platformy będzie nieprzerwane, zapewniane terminowo, bezpieczne i wolne od błędów; GlobalTips nie udziela również żadnych gwarancji w odniesieniu do rezultatów, jakie można uzyskać w wyniku korzystania z Platformy, ani dokładności czy rzetelności korzystania z Platformy, dokładności czy rzetelności informacji uzyskanych na Platformie (włączając treści zewnętrzne), ani naprawy ewentualnych wad Platformy. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, GlobalTips i jej dostawcy niniejszym wyłączają wszelkie gwarancje, wyraźne, dorozumiane lub ustawowe, dotyczące Platformy, włączając wszelkie dorozumiane gwarancje w zakresie tytułu własności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszelkie materiały lub dane uzyskane w wyniku korzystania z Platformy są udostępniane według uznania i na ryzyko Użytkownika oraz że Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu Użytkownika lub systemu operacyjnego, lub utratę danych wynikającą z pobrania takich treści lub materiałów.


11. Ograniczenie odpowiedzialności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa GlobalTips ani jej odnośni pracownicy lub usługodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności z tytułu żadnych bezpośrednich, pośrednich, szczególnych lub wynikowych szkód ani odszkodowania z nawiązką, bez względu na sposób ich powstania i teorię odpowiedzialności, nawet jeżeli zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód, włączając m.in. odszkodowanie w przypadku obrażeń ciała, utraty danych, utraty zysków lub przerwy w działalności wynikających lub związanych z: (i) korzystaniem przez Użytkownika z Platformy; (ii) kosztami pozyskania zastępczych danych, informacji lub oprogramowania; (iii) nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją przesyłu lub danych Użytkownika; (iv) korzystaniem z Platformy z naruszeniem Regulaminu; lub (v) innymi kwestiami dotyczącymi Platformy lub korzystania z niej. Ponadto, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje dotyczące wykorzystania Platformy w zakresie wprowadzania, przechowywania i/lub przesyłania danych osobowych.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu (włączając m.in. Politykę prywatności):

(i) nie ogranicza ani nie zwalnia – ani nie ma na celu ograniczenia ani zwolnienia – nas ani żadnej innej osoby z odpowiedzialności (włączając m.in. odpowiedzialność z tytułu strat bezpośrednio lub pośrednio przypisywanych rażącemu zaniedbaniu lub umyślnemu zaniechaniu naszemu lub dowolnej innej osoby działającej dla nas lub przez nas kontrolowanej) w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na takie ograniczenie lub zwolnienie;

(ii) nie wymaga od Użytkownika przyjęcia ryzyka ani odpowiedzialności z tytułu danego rodzaju odpowiedzialności lub straty, w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na przyjęcie ryzyka lub odpowiedzialności; lub

(iii) nie ogranicza ani nie wyłącza wszelkich gwarancji lub zobowiązań, które są dorozumiane w niniejszym Regulaminie na mocy ustaw o ochronie konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE lub jego odpowiednika (w zakresie, w jakim obowiązuje) lub w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa nie zezwalają na ich ograniczenie lub wyłączenie.


12. Zwolnienie z odpowiedzialności.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i zwolnić z odpowiedzialności GlobalTips, kadrę zarządzającą, pracowników i dostawców Spółki z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, włączając zasadne honoraria adwokackie, wnoszonych przez strony trzecie w związku z korzystaniem z Platformy, dowolnym naruszeniem niniejszego Regulaminu lub naruszeniem jakichkolwiek praw innych osób, lub rzekomo z nich wynikających.


13. Wypowiedzenie.

Licencja obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub GlobalTips, co może nastąpić w dowolnym momencie. Po złożeniu wypowiedzenia Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Platformy oraz na stałe i w całości usunąć lub zdezinstalować wszystkie jej kopie. GlobalTips może bezzwłocznie unieważnić prawa przysługujące Użytkownikowi na mocy licencji, jeżeli Użytkownik nie będzie przestrzegać dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu.


14. Prawa własności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) Platforma zawiera informacje zastrzeżone i poufne, które są objęte ochroną na mocy obowiązujących przepisów prawa własności intelektualnej i innych przepisów; oraz (b) GlobalTips i/lub strony trzecie posiadają i zachowują wszelkie prawa, tytuły własności i udziały do Platformy oraz oprogramowania udostępnianego za jej pośrednictwem lub w związku z nią; włączając m.in. wszelkie prawa własności intelektualnej do nich i z nimi związanych. „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa istniejące okresowo na mocy przepisów prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa dotyczącego tajemnicy handlowej, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji i wszelkich innych praw własności, a także wszelkich Platform, ich odnowienia, przedłużenia i przywrócenia, obowiązujących obecnie lub w przyszłości na całym świecie. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie i nie zezwoli żadnej stronie trzeciej (i) kopiować, sprzedawać, udzielać licencji, rozpowszechniać, przekazywać, modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, tworzyć pochodnych, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, demontować ani w inny sposób podejmować prób pozyskania kodu źródłowego lub algorytmów z Platformy, chyba że będzie to inaczej dozwolone; (ii) podejmować działań mających na celu obejście lub złamanie zasad bezpieczeństwa lub zasad korzystania z treści przewidzianych, wdrożonych lub egzekwowanych przez dowolną funkcjonalność (włączając m.in. funkcjonalność zarządzania prawami cyfrowymi) zawartą w Platformie; (iii) korzystać z Platformy w celu uzyskiwania dostępu do treści, jej kopiowania, przekazywania, przekodowania lub ponownego przesyłania z naruszeniem prawa lub praw stron trzecich; lub (iv) usuwać, ukrywać lub modyfikować informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności GlobalTips lub stron trzecich, które są zawarte lub dostępne na Platformie, w związku z nią lub za jej pośrednictwem. Właścicielem wszystkich znaków towarowych i wartości firmy z nimi związanej jest GlobalTips, a w przypadku licencjonowanych znaków towarowych – ich licencjodawca.


15. Zabronione formy korzystania z Platformy.

Użytkownik zobowiązuje się nie odsprzedawać Aplikacji/Platformy ani dostępu do niej. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, demontować ani nie podejmować innego rodzaju prób pozyskania kodu źródłowego komponentów Platformy.


16. Cesja.

Użytkownik nie ma prawa scedować ani przenieść praw przysługujących Użytkownikowi na mocy niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody GlobalTips. GlobalTips może scedować wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej umowy na spółkę zależną, stowarzyszoną lub następcę prawnego całości lub istotnej części swojej działalności gospodarczej i aktywów bez zgody Użytkownika, pod warunkiem, że nie będzie to ze szkodą dla Użytkownika. Z zastrzeżeniem powyższego niniejsza umowa będzie działać na korzyść i będzie wiążąca dla następców prawnych i dopuszczonych cesjonariuszy stron. Wszelkie cesje niezgodne z tym punktem będą nieważne.


17. Umowa z klientem.

Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jest prawnie związany niniejszą umową w momencie pobierania i instalacji Platformy oraz uzyskiwania dostępu do Platformy i/lub korzystania z niej.


18. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Niniejszy Regulamin regulują przepisy prawa Republiki Litwy i będzie on zgodnie z nimi interpretowany. Wszelkie pozwy, powództwa lub postępowania wynikające z niniejszego Regulaminu lub praw przyznanych na jego mocy będą prowadzone wyłącznie w sądach w Wilnie, na Litwie oraz – jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa – każda ze stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji takich sądów w zakresie każdego z takich pozwów, powództw lub postępowań.


19. Siła wyższa.

GlobalTips nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w wykonaniu swoich obowiązków, zobowiązań i powinności wynikających z niniejszego dokumentu, spowodowanych działaniem siły wyższej. Przeszkoda spowodowana siłą wyższą jest to nieprzewidziane zdarzenie, które następuje po przyjęciu zamówienia i pozostaje poza zasadną kontrolą GlobalTips, takie jak strajki, blokady, wojna, mobilizacja, klęski żywiołowe, odmowa przyznania licencji przez rząd lub inne postanowienia lub ograniczenia ze strony władz, awarie usług internetowych, opóźnienia lub problemy z dostępnością (włączając przestoje lub przerwy w świadczeniu usług) lub inne podobne lub odmienne przyczyny pozostające poza kontrolą GlobalTips. Bez uszczerbku dla powyższego, siła wyższa nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Użytkownika w zakresie uiszczenia obowiązujących opłat (jeżeli takie istnieją) wynikających z niniejszego dokumentu.

Jeżeli Użytkownik wymaga podpisanej wersji Regulaminu, może w tej sprawie skontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym z wykorzystaniem danych kontaktowych podanym na początku Regulaminu.