Polityka prywatności

Główne informacje dotyczące przetwarzania danych:

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem aplikacji GlobalTips i wskazanej witryny internetowej (łącznie zwane dalej „Platformą”) są przetwarzane przez spółkę GlobalTips Europe, UAB z siedzibą na Litwie, kod podmiotu prawnego 305942984, zarejestrowaną przy ul. Lviv 25-104, LT-09320 Wilno, Litwa (dalej zwaną „Spółką” lub „GlobalTips”). GlobalTips będzie głównie działać jako administrator danych osobowych pozyskanych od użytkowników usług Spółki (np. osób dających napiwki, pracowników sprzedaży, kelnerów, gospodarzy, administratorów, konsjerżów i innych usługodawców) (dalej zwanych „Użytkownikami”).

Nasze główne cele dotyczące przetwarzania danych:

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą: prawo do uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych, prawo do skorygowania i przesłania swoich danych osobowych oraz – w razie konieczności – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasz uzasadniony interes lub zgodę Użytkownika), żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych w kraju zamieszkania.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w pełnej wersji Polityki prywatności poniżej.

Bezpieczeństwo danych

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone i następnie przetwarzane przez administratora danych, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z naszego rozwiązania w zakresie napiwków bezgotówkowych i/lub w inny sposób kontaktuje się z nami w związku ze świadczeniem usług. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu, ponieważ wyjaśnia on, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkowników.

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w tej aplikacji, jak określono w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) jest spółka GlobalTips Europe, UAB z siedzibą na Litwie, kod podmiotu prawnego 305942984, zarejestrowana przy ul. Lviv 25-104, LT-09320 Wilno, Litwa.

Nasze główne cele dotyczące przetwarzania danych i podstawy prawne:

Użytkownik ma prawo odmówić nam podania swoich danych osobowych, rozumiejąc, że w związku z tym świadczenie przez nas niektórych z usług na jego rzecz może nie być możliwe.

Dane pozyskiwane za pośrednictwem Platformy są przechowywane w Niemczech

https://www.digitalocean.com

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane wyłącznie przez okres niezbędny do świadczenia na rzecz Użytkownika wybranej usługi. Przechowywane przez nas dane są chronione w zakresie komercyjnie dopuszczalnych środków, aby zapobiegać ich utracie lub kradzieży oraz nieupoważnionym dostępowi, ujawnieniu, powielaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji danych.

Dane pozyskane w celach świadczenia usług będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownicy będą mieć u nas konto. Dane dotyczące transakcji będą przechowywane maksymalnie przez 8 lat zgodnie z wymogami ustawowymi.

Dane pozyskane w celach obsługi klienta będą przechowywane do momentu należytego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika oraz przez kolejne 6 lat w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Opinie będą przechowywane maksymalnie przez 1 miesiąc, chyba że będą niezbędne do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

Dane pozyskane w celu ulepszania naszej witryny internetowej będą przechowywane tak długo, jak długo pliki cookies będą umieszczone w urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji w Polityce plików cookies poniżej.

Dane pozyskane w celach statystycznych będą przechowywane tak długo, jak długo pliki cookies będą umieszczone w urządzeniu Użytkownika. Dane te zostaną zanonimizowane i będą przechowywane dopóty, dopóki informacje statystyczne będą istotne dla naszej działalności.

Ujawnienie danych Użytkowników

Informujemy, że korzystamy z dostawcy usług płatniczych Stripe. Usługodawca ten przetwarza dane osobowe Użytkowników do własnych celów biznesowych, w związku z czym zachęcamy do uważnego przeczytania obowiązujących u niego warunków i polityki prywatności.

Innego rodzaju ujawnienia

Dane osobowe Użytkowników możemy ujawnić również:

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani zapewnić, że przechowywane dane osobowe Użytkowników są dokładne i aktualne. Zwracamy się do naszych Użytkowników z prośbą o pomoc w realizacji tego zobowiązania poprzez informowanie nas o wszelkich zmianach w ich danych osobowych, które przetwarzamy.

Użytkownik może w dowolnym momencie wykonać poniższe prawa dotyczące przetwarzania przez nas jego danych osobowych, kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności:

Prawo do wglądu: Użytkownik ma prawo żądać wglądu do wszelkich danych, które mogą być uznane za jego dane osobowe. Powyższe obejmuje prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, jakie kategorie danych przetwarzamy oraz jaki jest cel przetwarzania przez nas danych;

Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądać skorygowania przez nas jego danych osobowych, jeżeli uzna, że są one niedokładne lub niekompletne;

Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec określonego rodzaju przetwarzania danych osobowych, włączając np. podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych Użytkownika lub gdy podstawą naszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest nasz uzasadniony interes;

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik ma prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli chce: (i) zakwestionować zgodność przetwarzania z przepisami prawa; (ii) rozwiązać problem niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych; (iii) otrzymać dane osobowe lub uniknąć ich usunięcia w celu ustalenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi; lub (iv) zażądać ograniczenia przetwarzania danych do momentu oceny wiarygodności uzasadnionego interesu Lido Marine w danej czynności przetwarzania;

Prawo do usunięcia danych: Użytkownik ma również prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały pozyskane, lub jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, że dane osobowe muszą zostać usunięte, abyśmy mogli spełnić wymóg prawny;

Prawo do przenoszenia danych: jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane automatycznie za zgodą Użytkownika lub na podstawie stosunków umownych, Użytkownik może zażądać od nas dostarczenia jego danych osobowych w usystematyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto Użytkownik może zażądać przesłania swoich danych osobowych do innego administratora danych. Należy pamiętać, że przesłanie, o którym mowa powyżej, może zostać wykonane tylko w przypadku, gdy będzie to technicznie możliwe;

Prawo do wycofania swojej zgody: w przypadkach, w których podstawę przetwarzania stanowi zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na takie przetwarzanie bez jakichkolwiek negatywnych skutków;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z naszej odpowiedzi na swoje żądanie dotyczące danych osobowych lub uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego w swoim kraju zamieszkania lub do głównego organu nadzorczego – Litewskiego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych pod adresem www.ada.lt.

Należy pamiętać, że abyśmy mogli rozpatrzeć żądanie Użytkownika dotyczące przysługujących mu praw, Użytkownik musi dostarczyć nam wystarczające informacje. Przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie Użytkownika, możemy go prosić o dostarczenie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości i oceny żądania.

Zmiana i usunięcie danych osobowych

Jeśli chcesz zobaczyć, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe z aplikacji opracowanej przez GlobalTips Europe UAB, lub jeśli masz inne pytania dotyczące swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila na support@globaltips.io. Korzystając z aplikacji GlobalTips, są pobierane i przechowywane następujące dane użytkownika: numer telefonu, imię i nazwisko, kraj i waluta, numer konta bankowego, numer identyfikacji podatkowej (opcjonalnie), adres i data urodzenia. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych przez określony czas zgodnie z przepisami dotyczącymi KYC, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, bankowości i przepisami dotyczącymi e-pieniędzy. Okresy te różnią się w zależności od kraju. W przypadku zmiany swoich danych osobowych lub gdy zdecydujesz się nie korzystać już z naszych usług, możesz skorzystać z następujących metod:

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub danych prosimy kierować pisemnie na adres support@globaltips.io lub telefonicznie pod numerem +48 575 805 406